ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 28/04/2021

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 28/04/2021


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥ «Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ


ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

1.                   Ο Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ» ιδρύθηκε ως πολιτιστικό και αθλητικό σωματείο το 1891 στη Σμύρνη και, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, μετέφερε την έδρα του στην Αθήνα, όπου και ανασυγκροτήθηκε, με κύριο σκοπό και πάλι τη διάδοση στην ελληνική νεολαία της γυμναστικής, του αθλητισμού  του φίλαθλου πνεύματος και του πολιτισμού και την προπαρασκευή των αθλητών.

 

Το καταστατικό του εγκρίθηκε με τη με αρ.2311/1923 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες αποφάσεις του αυτού δικαστηρίου:

α) 10409/1934 (καταχώριση στα οικεία βιβλία 6/1/1935)

β) 2202/1939 ( καταχώριση στα οικεία βιβλία 27/03/1939)

γ) 2134/1945 (καταχώριση στα οικεία βιβλία 30/06/1946 )

δ) 3292/1951 (καταχώριση στα οικεία βιβλία 18/01/1952 )

ε)1100/1969  (καταχώριση στα οικεία βιβλία 18/4/1970 )

                  στ)2353/1978  (καταχώριση στα οικεία βιβλία 11/10/1978 )

                  ζ)8086/2009 (καταχώριση στα οικεία βιβλία 15/6/2010 )

 

Μετά την τελευταία ως άνω τροποποίηση του καταστατικού του , το σωματείο

 καταχωρίσθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων με αύξοντα αριθμό 7978.

 

2.                   Έδρα του σωματείου είναι ο Δήμος Αθηναίων (5ο Διαμέρισμα ) με διεύθυνση γραφείων Λ. Ηρακλείου 119, Ριζούπολη, Τ.Κ. 11142.

 

3.                   Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα σχήματος κυκλικού, που φέρει στο κέντρο την κεφαλή του θεού Απόλλωνος, περιφερειακά δε την επωνυμία του « Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ».

 

4.                   Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

5.                   Το σωματείο διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και της εκάστοτε ισχύουσας  νομοθεσίας. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξαρτήτως βαθμού, στην αυτοτέλεια και αυτοδιοίκησή  του, μη προβλεπόμενη από το Νόμο, δεν γίνεται αποδεκτή από τη Διοίκηση του.

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ

 

       1.         Σκοποί του σωματείου είναι:

 α) Η συστηματική καλλιέργεια των πνευματικών και ψυχικών ικανοτήτων των αθλητών του με την εκπαίδευση και τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες καθώς και η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητισμού στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Ιδεώδους και του πνεύματος του « εύ αγωνίζεσθαι »

 β) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματείου και όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής  της έδρας του, η οργάνωση πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, πάντοτε με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, την ελευθερία, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη λαϊκή πολιτιστική παράδοση του τόπου μας.

 

1.               Για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου επιτρέπεται:

 α)        Η δημιουργία και αξιοποίηση αθλητικών χώρων, εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, κλειστών και ανοικτών.

 β)        Η διοργάνωση αθλητικών αγώνων, εορτών και κάθε μορφής καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων αθλητικού και μορφωτικού περιεχομένου, έκδοση σχετικών εντύπων κ.λ.π.

γ)         Η δημιουργία εντευκτηρίου και αθλητικής βιβλιοθήκης

δ)         Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικών αγωνιστικών τμημάτων καθώς και αθλητικών τμημάτων υποδομών.

 

Το σωματείο δύναται να διατηρεί τα εξής αθλητικά τμήματα (ανδρών και γυναικών):

α)         ποδοσφαίρου

β)         στίβου

γ)         καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ μπολ)

δ)         πετοσφαίρισης (βόλλεϋ μπολ)

ε)         κολύμβησης και υδατοσφαίρισης

στ)       ποδηλασίας

ζ)         επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ – πονγκ)

η)         ενόργανης γυμναστικής

θ)         πυγμαχίας, ελευθέρας πάλης και ελληνορωμαϊκής πάλης

{ι)        άρσης βαρών.

 

            Η ίδρυση νέων και η κατάργηση ήδη λειτουργούντων αθλητικών τμημάτων γίνεται, μετά πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται, στην πρώτη περίπτωση, με απλή πλειοψηφία των μελών της στη δε δεύτερη με πλειοψηφία των 3/4 των μελών αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία τμήματος ή τμημάτων.

 

2.               Απαγορεύεται η συστέγαση των γραφείων  του σωματείου με εμπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται, επίσης η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την αρμόδια ελληνική Ένωση ή Ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

 

5.        Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση του σωματείου από τους παραπάνω σκοπούς  χωρίς προηγούμενη νόμιμη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Απαγορεύεται, επίσης,  η ανάμειξη του σωματείου στην πολιτική.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

ΒΙΒΛΙΑ

 

 

             Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

 

          α)           Μητρώου Μελών

 

          β)           Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

 

          γ)           Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

 

          δ)           Εσόδων – Εξόδων

 

          ε)           Περιουσιακών Στοιχείων

 

        στ)           Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την Περιφέρεια Αττικής ή από το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο κατά Νόμο όργανο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

ΠΟΡΟΙ

 

1.                   Πόροι του σωματείου είναι: α) τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών, β) οι εισπράξεις από αθλητικούς αγώνες και διοργανώσεις, πολιτιστικές και κάθε είδους άλλες νόμιμες κοινωνικές εκδηλώσεις, γ) οι κρατικές, δημοτικές, νομαρχιακές,  κοινοτικές επιχορηγήσεις καθώς και οι επιχορηγήσεις από Ομοσπονδίες, αθλητικές Αρχές και Οργανισμούς, δ) οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ε) τα εισοδήματα από την κινητή και την ακίνητη περιουσία του σωματείου ( μισθώσεις, παραχώρηση χρήσης κ.λ.π. ) στ) οι συμβάσεις για χορηγίες ή διαφημίσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον τηρούνται οι κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του νόμου. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων του σωματείου για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

2.                   Δωρεές, διαθήκες ή κληροδοτήματα που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες ή παραλείψεις που είναι αντίθετες με τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.

3.                   Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3  των μελών αυτής. Απαγορεύεται η μερική ή ολική μεταβίβαση ή εκποίηση καθώς και η αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου.  Αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη επιτρέπεται η εκποίηση τους για την κατασκευή ή απόκτηση (με αγοραπωλησία ή ανταλλαγή) νέων που να πληρούν τις ανάγκες του ή (και) η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα παραπάνω καθίσταται το κατ’ άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει, δικαστήριο κατόπιν αίτησης του Δ.Σ. του σωματείου που υποβάλλεται ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Η διάθεση των κεφαλαίων του σωματείου γίνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.  που καταχωρίζεται στα πρακτικά και πάντα υπέρ των σκοπών του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

ΜΕΛΗ

 

                            Εγγραφή– Διαγραφή - Αποχώρηση – Κωλύματα και περιορισμοί –

                                                    Δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

 

1.                    Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος. Όλα τα μέλη του σωματείου είναι ίσα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα χωρίς καμία διάκριση.

2.                    Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή  απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση τουλάχιστον δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης και με την προϋπόθεση της καταβολής του ποσού της εγγραφής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μη εγκρίνει το αίτημα εγγραφής.

 

Κατά της πράξης η παράλειψης έκδοσης της διαπιστωτικής αυτής πράξης ο   ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή  στο αρμόδιο δικαστήριο είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε (και) για την καταδίκη του σωματείου στην οικεία δήλωση βούλησης. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής ως μελών αθλητών του σωματείου που έχουν επιτύχει πρώτη ως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πρώτη έως τρίτη νίκη σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς αγώνες.

 

3.                    Τα μέλη, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

 

4.                    Η διαγραφή μέλους του σωματείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Αστικού Κώδικα. Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται από το μητρώο μελών κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

 α) Εάν δεν συμμορφώνονται με το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 β) Εάν επιδεικνύουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα και τον σκοπό του σωματείου η προσβάλλουν τη φήμη και το κύρος αυτού.

 γ) Εάν παραλείψουν την καταβολή της μηνιαίας συνδρομής  δώδεκα (12) μηνών και εφόσον το μέλος προηγουμένως κληθεί εγγράφως να καταβάλει τις συνδρομές και δεν συμμορφωθεί. Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς το σωματείο δεν επανεγγράφεται  χωρίς προηγούμενη καταβολή των οφειλομένων.

Κατά της απόφασης διαγραφής το μέλος μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό αμετάκλητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος αποφασίζει απευθείας για την διαγραφή η Γενική Συνέλευση. Η περί διαγραφής απόφαση λαμβάνεται μετά από έγγραφη κλήση του μέλους σε απολογία, που περιέχει τους λόγους της κατηγορίας, γνωστοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων και στον ιστότοπο του σωματείου.

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το σωματείο. Η αποχώρηση   γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τρείς  τουλάχιστον μήνες  πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

5.                    Η μηνιαία συνδρομή, το ποσό της εγγραφής των μελών και το ύψος τυχόν εκτάκτων εισφορών καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

6.                   Δεν μπορεί να εγγραφεί ούτε να είναι μέλος του σωματείου η μέλος των οργάνων  αυτού η ειδικός συνεργάτης αυτού ούτε μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε αρμοδιότητα η έργο  σχετικά με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση η διαχείριση του σωματείου

 

                    α)  Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

 

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα η με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας και, ιδίως, για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41στ  του ν.2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής  μεσάζοντος, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

 

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.

 

δ) Όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 2725/1999,όπως ισχύει, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

 

ε) Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος,μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών,καθώς  και οι εν ενεργεία προπονητές αθλήματος ή κλάδου άθλησης που καλλιεργεί το σωματείο. Επιτρέπεται,κατ’εξαίρεση,εν ενεργεία προπονητής αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος του σωματείου,εφόσον τούτο καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης,να μετέχει στα όργανα αυτού καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης Ένωσης ή αθλητικής Ομοσπονδίας, εάν,ως αθλητής,έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του σωματείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Δεν θεωρείται «εν ενεργεία προπονητής» όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή και μετά την πάροδο δύο μηνών από την κατάθεσή της.  Εν ενεργεία διαιτητές,κριτές,χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος,μέλη των οικείων συνδέσμων,μπορούν να είναι μέλη του σωματείου,εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης,δεν επιτρέπεται,όμως,να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ούτε να είναι αντιπρόσωποι αυτού σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.

 

στ) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία Αθλητική Ομοσπονδία ή διεξάγεται με έγκριση της.

 

ζ) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό αυτού, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν χρόνο μετά  τη λήξη της,  επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. είτε  μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

 

 η) Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία η την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τους/τις  συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, εφόσον το σωματείο καλλιεργεί το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

 

θ) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα ανωτέρω κωλύματα του νόμου εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία

 

 

 

                                                                         ΑΡΘΡΟ 6

 

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που πρόσφεραν πολύ μεγάλες υπηρεσίες στο σωματείο (π.χ. μεγάλοι δωρητές, ή χορηγοί) ή στον αθλητισμό γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται μόνο με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις. Η έκπτωση από την τιμητική διάκριση του επίτιμου μέλους και η διαγραφή αυτού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων των παρόντων μελών.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

1.       Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση για την οποία δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, εκ του καταστατικού ή του Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:

α)   την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού.

β)   την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τις πράξεις και παραλείψεις τους.

γ)   την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής.

δ) τον καθορισμό του ποσού εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών,

ε) την ανακήρυξη των επίτιμων μελών,

στ) την αγορά και τη μερική ή ολική εκποίηση των ακινήτων του σωματείου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος.

ζ)   την εγγραφή του σωματείου σε υπερκείμενες ενώσεις και ομοσπονδίες,

η)   την τροποποίηση του καταστατικού.

θ)   τη διάλυση του σωματείου.

ι)    τη συγχώνευση του σωματείου ή τμήματος αυτού με άλλο.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται απαρτία των ⅔ πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των   των παρόντων.

          2.Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:

α)   Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο, μέσα στον μήνα Ιούνιο. Συγκαλείται, επίσης μία φορά μέσα στον μήνα Φεβρουάριο, οπότε, όμως, έχει απαραιτήτως ως θέμα την έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε και του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης. Τα έσοδα και τα έξοδα του σωματείου προσδιορίζονται κατά οικονομικό έτος με τον προϋπολογισμό, ο οποίος, απόλυτα ισοσκελισμένος, υποβάλλεται, αφού εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, προς έλεγχο στην κατά Νόμο αρμόδια Αρχή.

β)   Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστο των μελών του σωματείου με γραπτή αίτηση που αναγράφει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από την Εξελεγκτική Επιτροπή στην περίπτωση του άρθρου 12 παρ. 3 του παρόντος. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

       3.Στη Γενική Συνέλευση του σωματίου έχουν δικαίωμα να παρίστανται, να    συμμετέχουν,να ψηφίζουν και να εκλέγουν όλα τα μέλη του,σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως και με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία. Στερούνται του δικαιώματος παράστασης,συμμεταχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το  σωματείο.

 

 4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης και η αναφορά ότι, αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη, προσδιορισμένη στην πρόσκληση, ημερομηνία ή (και) ώρα. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Συνέλευσης με τοιχοκόλληση στα γραφεία και με δημοσίευση – ανάρτηση στον ιστότοπο του σωματείου. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του καταλόγου πραγματοποιείται α) με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του σωματείου και β) με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον ιστότοπο που διατηρεί το σωματείο. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και,σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες,τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

 

    Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται το μισό πλέον ενός των ταμειακός εντάξει μελών του σωματείου. Προ της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται κατάλογος των ταμειακώς εντάξει μελών, ο οποίος υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου, προς τυχόν έλεγχο της ύπαρξης ή μη απαρτίας από οποιοδήποτε μέλος. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, καλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός τριών (3),το πολύ,  ημερών.  Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπάρχει απαρτία, όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται . Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιηθεί μία μόνο πρόσκληση.

 

5.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη (50% +1) πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών πλην των περιπτώσεων που το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και γίνονται με απλή ανάταση του χεριού από το μέλος που ψηφίζει ποτέ, όμως, δια βοής. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν  πρόκειται για αρχαιρεσίες, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ή μέλη αυτής και σε προσωπικά θέματα. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

 

Απόφαση σε θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ληφθεί, τυχόν δε λαμβανομένη είναι άκυρη.

 

      6. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο για τη διεύθυνση των εργασιών της με το Γραμματέα της για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον  Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια  συζητούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αρχικά δίδεται ο λόγος  στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Διοίκησης ή στα μέλη που έχουν ζητήσει τη σύγκλησή της εκτάκτως, για να αναπτύξουν τα θέματα και να ενημερώσουν τα μέλη. Κατόπιν δίδεται ο λόγος στα μέλη που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει την συζήτηση, δίδει και αφαιρεί  τον λόγο, θέτει τα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε ψηφοφορία, κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης και γενικά φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.         Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και έχει  θητεία τρία (3) χρόνια. Αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη. Μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν ως σύμβουλοι, μετά από πρόσκληση του εξ αυτών πλειοψηφήσαντος, συνεδριάζουν και συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τους δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα  και τον Ταμία. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να κατέχει περισσότερα του ενός αξιώματα.

 

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα καλείται το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει μέσα σε τρεις (3) ημέρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο τις σφραγίδες, τα βιβλία, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στο σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από τους δύο προέδρους.

 

Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης , θανάτου ή έκπτωσης, μειωθεί κάτω των πέντε (5) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέας Διοίκησης. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί, για τους ίδιους λόγους, μέχρι πέντε (5) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει συμπληρωματικές εκλογές για την συμπλήρωση των κενών θέσεων. Τις κενές θέσεις των  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δημιουργούνται για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη. Αναπληρωματικά θεωρούνται τα μη εκλεγέντα μέλη, κατά τη σειρά σταυροδότησής τους στις αρχαιρεσίες.

 

 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου στις υπερκείμενες ενώσεις και ομοσπονδίες καθώς και για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση των μελών και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου την μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 

3.    Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, παροχής  ανεξαρτήτων υπηρεσιών, μίσθωσης έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις/τους συζύγους τους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Επιτρέπονται οι προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το σωματείο από μέλη   του Διοικητικού Συμβουλίου, για την   αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

 

           

 

4.         Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα. Έκτακτη σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στον Πρόεδρο, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή η Εξελεγκτική Επιτροπή. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η αιτία της έκτακτης σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται οκτώ (8) τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Επί προσωπικών ζητημάτων η ψηφοφορία είναι μυστική.

 Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερες (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Την απόφαση αυτή ο αντικατασταθείς σύμβουλος δικαιούται να προσβάλει ενώπιον της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί.

 

           

ΑΡΘΡΟ 9

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

1.            Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου, το οποίο εκπροσωπεί σε όλες τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και σχέσεις του, ενώπιον όλων των Αρχών, των φυσικών και νομικών προσώπων υποχρεούται δε να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειές του. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία, όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και είσπραξης. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των γραφείων του σωματείου, συντονίζει τις ενέργειες κ.λ.π. και εργάζεται για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου.

Συγκαλεί, με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες εκθέτει τα πεπραγμένα της Διοίκησης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιμελείται της εφαρμογής του καταστατικού, της εκτέλεσης των λαμβανομένων αποφάσεων και γενικά ενεργεί προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του σωματείου.

 

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Α΄ή ο Β΄,κατά,σειρά Αντιπρόεδρος.

 

2.               Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, τα μητρώα των μελών, επιμελείται την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για την τήρηση, την ενημέρωση και τη φύλαξη των βιβλίων, του αρχείου και της σφραγίδας του σωματείου. Προσυπογράφει τα έγγραφα του σωματείου με τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντα του, τον αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο

 

 

3.              Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων και των εσόδων του σωματείου και είναι αρμόδιος για να κάνει τις νόμιμες πληρωμές. Για οποιαδήποτε είσπραξη ή πληρωμή εκδίδει το γραμμάτιο είσπραξης ή το ένταλμα πληρωμής, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση, τακτική ενημέρωση και φύλαξη του βιβλίου Ταμείου του σωματείου καθώς επίσης και για την αρχειοθέτηση – φύλαξη των παραστατικών με βάση τα οποία γίνονται οι εισπράξεις – πληρωμές. Ο Ταμίας προετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου, η τελική σύνταξη και παρουσίαση του οποίου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης  ανήκει στο Δ.Σ.  Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του σωματείου, τις εισπράξεις των εσόδων τις οποίες αναλαμβάνει μαζί με το Πρόεδρο. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερα από 1.500,00 € από τα χρήματα του σωματείου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4.              Οι σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα καθήκοντα που τυχόν τους ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

5.            Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εξυπηρέτηση του έργου και την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του σωματείου μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει σε κάθε μέλος αυτού, πλην του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, διαρκή ή προσωρινά ειδικά καθήκοντα, όπως π.χ. Γενικού Αρχηγού, Αρχηγού ή Εφόρου αθλητικού τμήματος, Εφόρου Υλικού κ.α. καθώς και την προεδρία επιτροπών που συγκροτούνται, από μέλη ή μη του σωματείου, για την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών και των στόχων του. Μπορεί ακόμα να διορίζει ως εφόρους, αρχηγούς και τεχνικούς συμβούλους στα διάφορα αθλητικά τμήματα  μέλη του σωματείου ή και τρίτους,  κατά την κρίση του, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους. Μπορεί, επίσης, να προσλάμβάνει προπονητές,οι οποίοι να πληρούν τις προυποθέσεις της αθλητικής νομοθεσίας, υπαλλήλους και άλλο τεχνικό ή μη προσωπικό και να συγκροτεί τεχνικές επιτροπές στα διάφορα αθλητικά τμήματα. Στις επιτροπές αυτές επιτρέπεται να μετέχουν και μέλη ή μη μέλη του σωματείου, αρκεί να έχουν τις προς τούτο απαραίτητες γνώσεις. Οι τεχνικές επιτροπές υπάγονται στον Γενικό Αρχηγό των αθλητικών τμημάτων και καθοδηγούνται από αυτόν.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση παράβασης των αρχών,των σκοπών και των διατάξεων του καταστατικού έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία και μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές:

 

              - Στα μέλη του Σωματείου

              α) Της έγγραφηςεπίπληξης

β) Της απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς και λοιπούς χώρους του   Συλλόγου μέχρι και ένα χρόνο.

γ) Της οριστικής διαγραφής.

 

            -Στους αθλητές του Σωματείου.

              α) Της έγγραφης επίπληξης

β) Της απαγόρευσης συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μέχρι και ένα χρόνο,

γ) Της οριστικής διαγραφής.

 

 Ολες οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες και να υποβάλλονται προς έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

            Ουδεμία από τις παραπάνω πειθαρχικές ποινές επιβάλλεται σε μέλος ή αθλητή του σωματείου χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση του σε απολογία, εντός προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο στην ίδια την κλήση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη  Γενική Συνέλευση για θητεία ίση με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά και έχει αρμοδιότητα ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε. Υποβάλλει έκθεση στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση ή και την έκτακτη, εάν το κρίνει αναγκαίο. Η Επιτροπή αυτή ελέγχει κάθε χρόνο τα διαχειριστικά βιβλία του σωματείου και υποβάλλει συνοπτικό πόρισμα στη Γενική Συνέλευση μετά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2.   Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την εκλογή τους, καλούνται από το πλειοψηφήσαν μέλος  και συνέρχονται για να εκλέξουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

 

3.   Σε περίπτωση διαπίστωσης ταμειακών ανωμαλιών η Εξελεγκτική Επιτροπή καλεί τη Διοίκηση στην άμεση τακτοποίησή τους, διαφορετικά υποχρεούται να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου για να τους εκθέσει τις διαπιστώσεις της.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

  1.  Κάθε δεύτερο έτος και εντός του μήνα Ιουνίου γίνεται, με μυστική ψηφοφορία, από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εκλογή του νέου δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της τριμελούς  Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου.

 

       2.    Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την  Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ των αρχαιρεσιών στο Δ.Σ. του σωματείου μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα στο πρόσωπό του, από αυτά που ορίζονται στην αθλητική νομοθεσία και το  καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται την επόμενη της ημέρας λήξης  υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψήφιους, συντάσσει και αναρτά στα γραφεία και στον ιστότοπο του σωματείου πίνακα που περιέχει τα ονόματα αυτών με αλφαβητική σειρά.  Ο πίνακας φέρει τον αριθμό απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου, τις υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα και την σφραγίδα του σωματείου. Ο πίνακας αναρτάται και στην αίθουσα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

 

 

        3.    Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται,κατόπιν αίτησης του σωματείου, από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο. Τα υπόλοιπα δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται επιτόπου από τη Γενική Συνέλευση και δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για την ομαλή διενέργεια αυτών, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που  υποβάλλεται. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή, η οποία, μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους υποψήφιους που εκλέχθηκαν.

          4.     Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων,τα οποία διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα,το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδέλτιου,αναγράφονται,με αλφαβητική σειρά,τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα αναγράφονται,επίσης με αλφαβητική σειρά,τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους συμβούλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων,συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός,αυτός,σε κάθε περίπτωση,στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων,εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων,συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

 

             5.   Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται,με απόλυτη πλειοψηφία,από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Αν η θέση του Προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου,παραίτησης,έκπτωσης από το αξίωμα ή οποιουδήποτε άλλου λόγου,ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με την αυτή ως άνω διαδικασία,αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα,κατά σειρά σταυρών προτίμησης,σύμβουλο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εξαντλήσει υη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

 

     

     

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

 

                                                                    ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

 

1.   Επιτρέπεται η συγχώνευση του σωματείου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου με το οποίο συγχωνεύεται, που λαμβάνεται σύμφωνα με το καταστατικό του τελευταίου, και υπό την προυπόθεση ότι τα συγχωνευόμενα σωματεία εδρεύουν εντός της αυτής Περιφέρειας.

2.    Το νέο σωματείο που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία που να περιέχει, όμως οπωσδήποτε το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ. Το ιδρυόμενο από   τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ’ άθλημα, αυτοδικαίως στην   ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα σωματεία.

Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμήματος του σωματείου με άλλο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση του σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.

  1. Η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν και προκύπτουν από τυχόν συγχώνευση του σωματείου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 2725/99  και των κατ’εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύει    

                                                      

                                                        ΑΡΘΡΟ 14

 

                                                               ΔΙΑΛΥΣΗ

 

1.               Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι. β) Όταν οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων μειωθούν σε αριθμό που να μη επιτρέπει τη συμμετοχή τριών τουλάχιστο αθλητών σε ατομικό αγώνισμα ή μιας τουλάχιστον ομάδας σε ομαδικό αγώνισμα.

2.               Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου όλα τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται, μετά την εκκαθάριση, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

Οποιοδήποτε ζήτημα δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περί αθλητικών σωματείων νομοθεσίας και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι οποίες, σε περίπτωση που είναι αντίθετες προς το παρόν καταστατικό, κατισχύουν αυτού.

 

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Το παρόν καταστατικό, το οποίο περιέχει δεκαπέντε (15) άρθρα, εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της . . . . . . . . . . . . . . . . .είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα νομοθεσία για τα αθλητικά σωματεία και θα ισχύει μετά την δημοσίευση αυτού στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.


   Εισήγηση επί του σχεδίου του νέου καταστατικού 

του Συλλόγου (εισηγητής K. Xαραλαμπίδης)

 

       Όπως όλοι γνωρίζουμε,η πολύμηνη πανδημία ανέστειλε τις αγωνιστικές και προπονητικές δραστηριότητες του σωματείου μας,δυσκόλεψε τη λειτουργία του αλλά δεν μας αποδιοργάνωσε. Δυστυχώς προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση σε δράσεις όπου η συλλογική παρουσία των μελών του Δ.Σ. ήταν απαραίτητη. Έτσι,τα χρονικά περιθώρια για την έγκριση του νέου καταστατικού του Συλλόγου κατέστησαν πιεστικά,αφού αυτό,μετά την ψήφισή του από το Δ.Σ.,θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Ιούνη και να κατατεθεί άμεσα στο Δικαστήριο προς έγκριση και δημοσίευση.

      Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο καταστατικού,το οποίο καταρτίστηκε σε υποχρεωτική συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ν.4726/2020,είχε αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συλλόγου (www.apollongs.gr) ήδη από τις 3.12.2020, εναρμονισμένο προς τις διατάξεις αυτές και τις σχετικές οδηγίες της Γ.Γ.Α., χωρίς,μέχρι στιγμής και παρά τη σχετική πρόσκληση,να διατυπωθούν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις.Ενόψει της  συνεδρίασης της 28.4.2020,το σχέδιο,στην τελική του,πλέον,μορφή,επί της οποίας και η παρούσα εισήγηση,αναρτήθηκε ξανά στις 24.4.2020.

          

         Στο πρώτο μέρος της  εισήγησης παρατίθενται τα άρθρα και οι παράγραφοι του νέου καταστατικού,τα οποία δεν επιδέχονται διαφοροποίηση,διότι είναι αντιγραφή των αντίστοιχων,υποχρεωτικής εφαρμογής,διατάξεων του ανωτέρω νόμου. Αυτά είναι τα εξής:

          Άρθρο 1.  Επωνυμία - Έδρα

          Άρθρο 3.  Βιβλία

          Άρθρο 5.  Μέλη                            Ολόκληρη η παράγραφος 6

          Άρθρο 7.  Γενική Συνέλευση        Οι παράγραφοι 3 και 4

          Άρθρο 8.  Διοικητικό Συμβούλιο   Οι παράγραφοι 2 και 3

          Άρθρο 12. Αρχαιρεσίες                 Ολόκληρο το άρθρο

 

 

        Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης παρατίθενται τα άρθρα και οι παράγραφοι που μπορούμε,επιτρεπτώς,να τροποποιήσουμε,εάν συμφωνούμε,σε σχέση με το παλιό καταστατικό,για να καλυτερέψουμε,κατά τη γνώμη της εισήγησης,τη λειτουργία του σωματείου.Αυτά είναι τα εξής:

        Στο άρθρο 5 παρ.4 προβλέπεται η διαγραφή μέλους που δεν καταβάλλει τη συνδρομή του επί 12 (και όχι επί 24) μήνες συνολικά και όχι "συνεχώς",όπως στο παλιό καταστατικό.Η αυστηροποίηση αυτή επιβάλλεται από την ανάγκη να εκκαθαριστεί,σιγά - σιγά  το σωματείο από μέλη,ακόμα και παλαίμαχους,που συστηματικά αθετούν στοιχειώδη υποχρέωσή τους.Δεν μας χρειάζονται 600 εγγεγραμμένα μέλη όταν ενεργά είναι πολύ λιγότερα από 200 και από αυτά τακτικοί συνδρομητές δεν είναι ούτε οι μισοί. Επίσης,στην περίπτωση (β) της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση "ή προσβάλλουν τη φήμη και το κύρος αυτού".

          Στο άρθρο 7 παρ.2 η περίπτωση (α) έχει τροποποιηθεί και διατυπωθεί ώστε στη Γενική Συνέλευση του Φλεβάρη να μπορούν να συζητηθούν και αποφασισθούν και άλλα -ενδεχομένως επείγοντα- θέματα,πράγμα που δεν ήταν δυνατό υπό τη διατύπωση του προισχύσαντος καταστατικού,που προέβλεπε ως μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον απολογισμό - προυπολογισμό. Επιπλέον,αντί της διεξαγωγής αυτής της Γεν.Συνέλευσης "μέσα στον μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο" προτιμήθηκε τώρα μόνο ο Φεβρουάριος (σημ. ότι αργότερα δεν επιτρέπεται),αφού η κατάρτιση και παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού-προυπολογισμού αποδείχθηκε λογιστικά ανέφικτη μέσα στον Ιανουάριο. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου,που,όπως και η παράγραφος 3,όπως ειπώθηκε,είναι προσαρμοσμένη στον νέο νόμο,προτείνεται,αφού αυτό δεν απαγορεύεται από τον νόμο,η κατάργηση της δημοσίευσης της πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης σε δύο αθλητικές εφημερίδες,ως χρονοβόρα,δαπανηρή και αναχρονιστική και η αντί αυτής δημοσίευσή της στον ιστότοπο του Συλλόγου. Οι παράγραφοι 1,5,6 είναι όπως στο παλιό.

           Στο άρθρο 8 παρ.1 προτείνονται οι παρακάτω μεταβολές: α) Η θητεία του Δ.Σ. να είναι τριετής,ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στην εκάστοτε διοίκηση να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και το έργο της.Αυτό θα φανεί ακόμα πιό χρήσιμο σε μία ενδεχόμενη ριζική αλλαγή προσώπων στο Δ.Σ.,οπότε η νέα αυτή διοίκηση θα χρειάζεται,εκ των πραγμάτων,περισσότερο χρόνο οργάνωσης,προσαρμογής,τριβής και αντιμετώπισης των θεμάτων. 

β)Καταργείται το "αξίωμα" του ειδικού γραμματέα,ως πρακτικά περιττό,όπως αποδείχθηκε. γ)Συντομεύονται οι προθεσμίες συγκρότησης του νέου Δ.Σ. και παραλαβής - παράδοσης μεταξύ απερχόμενης και νέας διοίκησης,προς περιορισμό του χρόνου "αδράνειας" και επιτάχυνση της δράσης του Συλλόγου. Οι παράγραφοι 2 και 3 διατυπώνονται,όπως ελέχθη,κατά τα απαιτούμενα από τον νέο νόμο,ενώ η παράγραφος 4 όπως στο παλιό καταστατικό.

            Το άρθρο 9 διατυπώνεται ακριβώς ως είχε το προηγούμενο χωρίς αναφορά,βέβαια,στον ειδικό γραμματέα.

            Τα άρθρα 10 και 11 είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα αντίστοιχα προηγούμενα,αν εξαιρέσουμε τη συντόμευση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη περαιτέρω επεξεργασία.

             Τα άρθρα 13,14 και 15 παραμένουν ακριβώς ως είχαν.

              Στο προηγούμενο καταστατικό υπήρχε άρθρο 14 που είχε διαμορφωθεί,κατά σύσταση του τότε χρηματοδότη του Συλλόγου,ενόψει της ανόδου της ποδοσφαιρικής ομάδας,που ήταν τότε σε ερασιτεχνική εθνική κατηγορία,σε επαγγελματική.Είναι αυτονόητο ότι σήμερα δεν έχει λόγο ύπαρξης και παραλείπεται,οπότε τα άρθρα αριθμούνται σε 15 και όχι σε 16,όπως στο παλιό.

 

             Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ.,τακτικά και αναπληρωματικά,να δηλώσουν μέχρι τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28ης Απρίλη,στο μαίηλ του Συλλόγου ή του εισηγητή,αν ψηφίζουν το ανωτέρω σχέδιο ως έχει,ή αν και που διαφωνούν.Μέχρι τότε παρακαλούνται να αποστέλλουν,στα ίδια μαίηλ,απορίες,ερωτήσεις,προτάσεις ή παρατηρήσεις,οι οποίες θα καταβληθεί προσπάθεια να απαντώνται άμεσα.

 

              Όπως όλοι γνωρίζουμε,το κείμενο που το Δ.Σ. θα εγκρίνει,ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία,θα τεθεί στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης,η οποία προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Ιούνη,αν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Κ.Χ.


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728